96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

גיליון מיוחד: מגדר ויישוב סכסוכים

מגדר וסכסוכים, בהגדרתם הצרה והרחבה, מהווים עקרונות מארגנים של ההוויה הפוליטית והאינטימית האנושית ומכוננים זה את זה. הגיליון המיוחד ידון במפגש בין מגדר, סכסוכים ויישובם בזירה המקומית והבינלאומית ויתמקד בסוגיות אקטיביזם מגדרי בתנועות מחאה ושלום; פרספקטיבות הצטלבותיות (intersectional) של כיבוש והתנגדות; חקיקה (מגדרית) בינלאומית וקונפליקטים מקומיים.
 
פוליטיקה (Politika) הוא כתב עת אקדמי ישראלי שפיט המתפרסם בשפה העברית ורואה אור פעמיים בשנה במכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס באוניברסיטה העברית. כתב העת פוליטיקה מבקש לעורר את הדיון הישראלי האינטלקטואלי בפוליטיקה הבינלאומית בכלל והישראלית בפרט, ומתפרסמים בו מחקרים מתחומי דעת מגוונים. כתב העת משמש כאכסניה לדיון מחקרי חדשני הן עבור החוקרים המובילים בארץ והן החוקרים הצעירים, וככלי עזר בהוראת הפוליטיקה והנגשת המחקרים הפוליטיים העכשוויים לסטודנטים.

המאמרים החדשים בגיליון בתפריט מימין.