96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

נשים וסכסוכים מזויינים

סכסוכים מזויינים משפיעים באופן שונה על יחידות ויחידים, בין היתר בהתאם למיקומן/ם החברתי (מגדר, מעמד, לאום, דת, אוריינטציה מינית, אתניות, גיל). בעוד נשים הושפעו מאז ומתמיד מסכסוכים מזויינים—כלוחמות ו/או בנות משפחה של לוחמים, ככלי לפגיעה במורל והמשכיות הקבוצה היריבה, כשורדות של מאבקים אלימים—לאורך מרבית ההסטוריה, דברי ימי המלחמה לא כללו את חוויות היומיום של נשים. סדרת אירועים זו תתמקד במגוון הדרכים בהן סכסוכים מזויינים, במגוון מיקומים גיאוגרפיים, משפיעים על חוויות החיים של נשים. מטרתה היא להכיר ולבחון חוויות מלחמה שלרוב נותרו מחוץ לשיח, לשאול שאלות העוסקות בקורבנות מורכבת ויכולת פועלות במצבי דיכוי ואלימות, ובעיקר בכדי לאתגר תובנות שגורות לגבי מלחמות (ספציפיות ובכלל).