Publications

1999
פרנסואה מיטראן והסכסוך הישראלי פלסטיני
פלמור אליעזר. פרנסואה מיטראן והסכסוך הישראלי פלסטיני. 1999.תקציר

האם היה פרנסואה מיטראן אנטישמי?

מאת השגריר אליעזר פלמור

מסמך זה מבקש תשובות על השאלה, ההיה פרנסוא מיטראן,הנשיא הסוציאליסטי הראשון של צרפת  בעידן הרפובליקה החמישית, אנטישמי, או רק נגוע בדעות קדומות כלפי היהודים באשר הם יהודים? בירור השאלה הוא בעלת ערך מבחינת איפיון נכון של תדמית האיש לצורך הבנת יחסו אל הבעייה היהודית ואת מדיניותו כלפי מדינת ישראל והסכסוך הפלסטיני-ישראלי.בהיבט רחב יותר הדיון בשאלה האמורה הוא בעל ערך היסטורי שכן הוא תורם תשומה משמעותית להערכה מקיפה של הממשל הסוציאליסטי בתקופת מיטראן.

פרנסואה מיטראן והסכסוך הישראלי-פלסטיני.pdf
1997
כלים שלובים - חברה, ביטחון ומדיניות בישראל
עמי שלמה בן. כלים שלובים - חברה, ביטחון ומדיניות בישראל. פרסומי המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס. 1997.תקציר
ההרצאה התקיימה ב-5 בינואר 1997 במרכז למורשת המודיעין בהרצליה
כלים שלובים - חברה, ביטחון ומדיניות בישראל.pdf
1996
שמגר מאיר. על כבוד האדם ועל האלימות בחברה הישראלית, בתוך ערב הזכרון ה-26 לתא"ל דוד כרמון ז"ל . ערב הזכרון ה-26 לתא"ל דוד כרמון ז"ל . ירושלים: פרסומי המכון ; 1996. על כבוד האדם ועל האלימות בחברה הישראלית.pdf
הורוביץ תמר. בין שלוש תרבויות פוליטיות: העולים מברית המועצות לשעבר בישראל. פרסום המכון. 1996;50. בין שלוש תרבויות פוליטיות.pdf
1994
ציונות נוצרית פונדמנטליסטית - דיוקן של ארגון נוצרי לתמיכה בישראל
אריאל יעקב. ציונות נוצרית פונדמנטליסטית - דיוקן של ארגון נוצרי לתמיכה בישראל. פרסומי המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס. 1994;48. ציונות נוצרית פנדמטליסטית.pdf
ימין מול שמאל כיצד נכריע
הרכבי יהושפט. ימין מול שמאל כיצד נכריע. פרסומי המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס. 1994;49. ימין מול שמאל כיצד נכריע.pdf
1992
המשבר במפרץ הפרסי
אולמן אורי, גרילסאמר אילן, צימרמן משה, פלדמן שי, סלע אמנון, אגורסקי מיכאל, הופמן סטפני, חזן נעמי, הררי אהוד, ברקאי חיים, ואחרים. המשבר במפרץ הפרסי. פרסומי המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס. 1992. המשבר במפרץ הפרסי.pdf
המודיעין ותהליך השלום
גזית אלוף (מיל. המודיעין ותהליך השלום. הטכס השנתי ה-12 לזכרו של תא"ל דוד כרמון ז"ל . 1992. המודיעין ותהליך השלום.pdf
1990
קשרי הסחר בין ברית המועצות לבין ארצות המזרח התיכון
אגורסקי מיכאל. קשרי הסחר בין ברית המועצות לבין ארצות המזרח התיכון. פרסומי מדיניות. 1990;41. קשרי הסחר בין ברית המועצות לבין ארצות המזרח התיכון.pdf
העולם הערבי בשנות ה-80
קליין מנחם, שטיינברג מתי ed. העולם הערבי בשנות ה-80 קליין מנחם, שטיינברג מתי. פרסומי מדיניות. 1990;38.תקציר
קובץ מחקרים ותרגומים
העולם הערבי בשנות ה-80.pdf
1987
אש"ף באפריקה
עודד אריה. אש"ף באפריקה. פרסומי מדיניות. 1987;21. אש"ף באפריקה.pdf
1983
הרכש הצבאי של ישראל מארה"ב
גזית מרדכי. הרכש הצבאי של ישראל מארה"ב. פרסומים מכווני מדיניות. 1983;8. הרכש הצבאי של ישראל מארהב.pdf
הוטיקאן וישראל
מנדס ד"ר מאיר. הוטיקאן וישראל. פרסומים מכווני מדיניות. 1983;9. הוטיקאן וישראל.pdf