קול קורא לקבוצות מחקר

קול קורא לקבוצות מחקר לשנים האקדמיות תשע"ח - תשע"ט:

מענקי המחקר מיועדים לקבוצות מחקר המובלות על ידי חוקר/ים הנמנים על הסגל האקדמי הבכיר של האוניברסיטה העברית בירושלים.
עדיפות תינתן להצעות מחקר העוסקות בפוליטיקה הבינ”ל במובנה הרחב.
המכון מצפה מהחוקרים שיזכו במענק המחקר להציג את מחקריהם במסגרת פעילות המכון, ובכלל זה הרצאות, סמינרים וסדנאות מחקר, וכן להכין את תוצאות מחקריהם לפרסום מדעי. 

ההקצבה המרבית לקבוצת מחקר - עד 15,000$

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ה', 4 במאי,2017

פרטים נוספים במודעה המצורפת.