96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

מגדר וסגנון ניהול משא ומתן פוליטי-מדיני בישראל - איתמר ריקובר

תקציר
נשים רבות ממלאות תפקידי מפתח בפוליטיקה העולמית והלאומית, אך המחקר הפוליטי כמעט אינו עוסק בקשר שבין מגדר ומשא ומתן. הממצאים באשר לקשר בין מגדר לבין סגנון ניהול משא ומתן, כפי שמופיעים במחקרים, אינם חד-משמעיים: יש ממצאים התומכים בכך שלנשים סגנון ייחודי של ניהול משא ומתן, ויש ממצאים המעידים כי אין הבדל מהותי בין המינים בבואם לנהל משא ומתן.
מטרת המאמר היא לבחון את מגוון התפיסות (הנחות יסוד, ייחוסים וכדומה) של נשים וגברים לגבי סגנון ניהול משא ומתן פוליטי-מדיני על ידי נשים בפוליטיקה הישראלית. הנחות היסוד של הנושא ונותן לגבי העומד מולו הן "המטען" שמובא לשולחן המשא ומתן עוד בטרם החל ההליך בפועל. המאמר ינסה לאשש את הטענה כי סגנון ניהול המשא ומתן של פוליטיקאיות נתפס בדרך כלל, הן על ידי גברים והן על ידי נשים, כסגנון שיתופי. לשם כך רואיינו בראיונות עומק עשרים חברי כנסת וחברות כנסת, שרים ושרות ממגוון מפלגות. מהממצאים עולה כי הן הנשים והן הגברים תופסים את הסגנון הנשי כסגנון שיתופי המתאים לשני מודלים המוכרים בספרות: "תפיסת היחסים עם האחר" ו"פתרון בעיות באמצעות דיאלוג". כמו כן נמצא כי הסגנון השיתופי ייחודי לנשים והוא חוצה רקע אישי ומפלגתי.