96223e128124c01e1185e6c56fea314c

Table of Contents

יישוב של סכסוכי כבוד מגדריים בסרט הישראלי-פלסטיני "לא פה לא שם" - אורית קמיר

חברות רבות ברחבי העולם התנהלו בעבר ומתנהלות גם כיום על פי דפוסים הניזונים מערך היסוד הדרת-כבוד, honor. הדרת-כבוד משתיתה סדר היררכי בין חברי הקבוצה, והיא קשורה, באופן מסורתי, במבנה כוח פטריארכלי. סכסוכים הם חלק בלתי נפרד מעולם שזו תרבותו. הם אמצעי לגיטימי לקריאת תיגר של גבר אחד על מעמדו ההיררכי של גבר אחר,  ומאפשרים התמודדות על "טיפוס בסולם ההיררכי". סכסוכי הדרת-כבוד מגדריים מתגלעים כאשר אישה המשוייכת לגבר (אמו, אחותו, אשתו ו/או בתו) מתנהגת באופן המאיים לפגוע בהדרת-כבודו, והוא נחלץ למשמע אותה. בתוך תרבות הדרת-כבוד פטריארכלית מסורתית, האישה נדרשת להיכנע למשמוע כזה ולקבל את תכתיבי הדרת-הכבוד.
 
מאמר זה מציג סכסוכים מגדריים בחברת הדרת-כבוד מסורתית, ומראה כיצד אפשר ליטול את עוקצם באמצעות הסטת הסכסוכים לשדה שיח ערכי אחר. המאמר מתייחס לנשים שבהקלען לסכסוכי הדרת-כבוד מגדריים בחרו לחרוג מתרבות הדרת-הכבוד ולדבוק בכבוד מחייתן. כבוד המחיה הוא ערך ליבראלי-הומניסטי, המייחס ערך לכל אדם לא על פי מעמדו בהיררכיית הדרת-כבוד, אלא מתוך הערכה למימוש הפוטנציאל האנושי האישי שלו על פי בחירתו החופשית. על ידי ניתוח שלוש דוגמאות, מאמר זה מראה שכשנשים נוקטות מהלכים כאלה הן משחררות את עצמן מתכתיבי הדרת-הכבוד של החברה, וכך פועלות לשינויה.
המאמר מסתמך על סרטה של מייסלון חמוד, לא פה לא שם, משנת 2016, כטקסט המספר שלושה סיפורי סכסוך מגדריים, המגלמים סכסוכי הדרת-כבוד פטריארכליים מסורתיים, שהוסטו -- כל אחד באופן ייחודי -- משדה הדרת-הכבוד לשדה כבוד המחיה. הסרט מציג סכסוכים מגדריים הנגזרים מדפוסי הדרת-הכבוד של החברה הישראלית הפלסטינית, ומציג דרכי התמודדות עמם המבטאים עמידה איתנה על כבוד המחיה של נשות הקבוצה. המאמר ממקם את הסרט בתוך מכלול סרטים פלסטינים-ישראלים העוסקים בסוגיות של כבוד.