קול קורא לפרס כרמון תשע"ז

קול קורא תשע"ז לפרס ע"ש תא"ל דוד (דודיק) כרמון
ע"ס 10,000 ש"ח
על עבודת מחקר** מצטיינת בלימודים לתואר שני או שלישי
** עבודת גמר לתואר שני ו/או מאמר שהתקבל לפרסום בכתב עת אקדמי
 
הפרס יוענק לזוכה בטקס שייערך במסגרת אירועי המכון, הודעה על מקום הטקס ומועדו תפרסם בהמשך.
מועד אחרון להגשת מועמדות לפרס: יום חמישי, 29 בדצמבר, 2016
תנאי הפרס
  • ידונו רק מועמדים שנושא עבודת הגמר ו/או המחקר שלהם הוא בתחומים: יחסים בינלאומיים, ביטחון, והמזרח התיכון. תינתן עדיפות למחקר המתמחה בביטחון ישראל או במודיעין הישראלי.
  • רשאים להגיש מועמדותם לפרס כרמון סטודנטים של האוניברסיטה העברית בלבד הנמנים על אחת מקבוצות אלו:
  1. מי שסיים את לימודי התואר השני (מסלול מחקרי) באוניברסיטה העברית וממלא אחר כל התנאים הבאים: קיבל ציון מצטיין על עבודת הגמר שהגיש באוניברסיטה העברית וטרם חלפה שנה ממועד סיום לימודיו לתואר השני.
  2. כל מי שרשום ללימודי התואר השלישי באוניברסיטה העברית, בשלב א' או ב' ולא יותר מסוף שנתו השלישית לתואר השלישי. תינתן עדיפות למועמדים הנמנים על קבוצה זו.
על הזוכה תחול חובת נוכחות אישית והצגת המחקר בטקס הענקת הפרס שיתקיים ב 18 בינואר 2017.
המועמד יצרף לפנייתו את המסמכים הבאים בדוא"ל בלבד:
  1. קורות חיים.
  2. גיליון ציונים לתואר (שני ו/או שלישי, לפי המעמד האקדמי).
  3. מכתב המלצה מהמנחה או מהמנחים, אם יש יותר ממנחה אחד - ישלח ישירות באמצעות דוא"ל.
  4. תקציר עבודת המחקר המוגשת לתחרות בעברית או באנגלית - עד עמוד אחד.
  5. עותק אחד של עבודת המחקר המוגשת לתחרות ישלח בדואר למשרדי המכון ובנוסף כקובץ אלקטרוני בדוא"ל.
*ה"קול קורא" מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועד לגברים ולנשים כאחד.

לבירורים בנוגע לפרס כרמון:
 
כתובת: האוניברסיטה העברית בירושלים
מכון דיוויס ליחסים בינלאומיים
בנין אלפרד דיוויס, חדר 214
הר הצופים
ירושלים 9190501